Skip to main content
Voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) klik hierDEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van HorecaHero (hierna te noemen “Voorwaarden”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie HorecaHero een overeenkomst wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;
 • HorecaHero B.V.: gevestigd aan de Kiotoweg 157 3047BG in Rotterdam en inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70359318
 • Partijen / Partij: Opdrachtgever en/of HorecaHero;
 • overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van (Online) Trainingen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst(en);
 • Online Training(en): online toegang tot programmatuur en/of content, die het doel dient online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan toegankelijk en mogelijk te maken via de online leeromgeving van HorecaHero, te raadplegen via www.horecahero.nl.
 • Gebruiker: de eindgebruiker van de Online Training(en) die door HorecaHero door Opdrachtgever is geautoriseerd om gebruik te maken van de online trainingen en in het bezit is van een persoonlijk inlogaccount.

TOTSTANDKOMING overeenkomst EN TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. Wanneer er schriftelijk geen expliciete ingangsdatum is overeengekomen, treedt de overeenkomst in werking op de datum dat Opdrachtgever toegang krijgt tot de Online Training(en)en.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en overeenkomsten alsmede op de uitvoering(en) daarvan.
 3. HorecaHero heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. HorecaHero zal een dergelijke wijziging minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging communiceren.
 4. Indien de wijziging van de Voorwaarden HorecaHero het recht geeft de prijs voor de online trainingen te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst of een dienst te leveren die wezenlijk afwijkt van de overeenkomst, heeft de Opdrachtgever die een consument is (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging.
 5. Lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op wijzigingen van of aanvullingen op de Voorwaarden die het gevolg zijn van wet- en/of regelgeving.

VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN GEBRUIKER online trainingen

 1. Het gebruik van de online trainingen is voorbehouden aan de Gebruiker. Gebruiker verplicht zich de online trainingen en bijbehorende documentatie en hulpmiddelen enkel te gebruiken voor de duur van en binnen de grenzen van het bepaalde in de overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Algemene voorwaarden HorecaHero.
 2. Iedere Gebruiker dient een persoonlijk inlogaccount aan te maken in de door HorecaHero ter beschikking gestelde online leeromgeving. Gebruiker zal de gegevens en het wachtwoord van het persoonlijk inlogaccount alsmede de inhoud van de online trainingen altijd geheim houden en derden geen toegang geven tot de online trainingen.
 3. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft HorecaHero het recht het betreffende account direct en zonder notificatie te blokkeren. Bij herhaaldelijke overtreding is HorecaHero gerechtigd de overeenkomst direct en zonder notificatie op te schorten of te ontbinden. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
 4. Op aangekochte persoonlijke inlogaccounts is in geen geval restitutie mogelijk, noch is doorverkoop aan derden hiervan toegestaan.

VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever verplicht zich de online trainingen en bijbehorende documentatie en hulpmiddelen te gebruiken enkel voor de duur van en binnen de grenzen van het bepaalde in de overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving en ziet er op toe en staat er voor in dat Gebruiker(s) zich hier eveneens strikt aan houden.
 2. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan HorecaHero verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Bij wijziging van verstrekte gegevens zal Opdrachtgever HorecaHero daarover direct schriftelijk informeren.
 3. Opdrachtgever zal derden, die niet behoren tot de medewerkers van Opdrachtgever, geen toegang geven tot de online trainingen en geheimhouding betrachten over de inhoud van de online trainingen. Opdrachtgever neemt alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om diefstal of onrechtmatige toegang tot de online trainingen te voorkomen. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau.
 4. In geval van (mogelijke) diefstal of onrechtmatige toegang, zal Opdrachtgever HorecaHero daarvan direct schriftelijk in kennis stellen en – voor eigen rekening – alle maatregelen nemen om verder onrechtmatig gebruik te voorkomen en/of het reeds ontstane onrechtmatig gebruik te verhelpen.
 5. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HorecaHero niet toegestaan de online trainingen en daarmee verband houdende informatie (geheel of gedeeltelijk) aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen of te vercommercialiseren.

BETALING EN VERGOEDING

 1. Opdrachtgever is voor de afname van de online trainingen de vergoedingen verschuldigd zoals vermeld op de website www.horecahero.nl.
 2. Betalingen worden zonder opzegging jaarlijks in rekening gebracht tenzij anders is afgesproken.
 3. Tenzij anders overeengekomen, worden de tarieven uitgedrukt in Euro. Alle prijzen, tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW en overige, ingevolge de wet verschuldigde heffingen.
 4. Facturen worden aan Opdrachtgever verzonden per e-mail of post.
 5. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn aan HorecaHero op de wijze zoals omschreven op de factuur. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enig bedrag te verrekenen met schulden van Opdrachtgever of betaling aan HorecaHero op te schorten. Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen schriftelijk aan HorecaHero mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.
 6. Acties en kortingen op de verschuldigde vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig en gelden niet voor nieuwe facturen.
 7. Na het verstrijken van de onder lid 4 van dit artikel bedoelde termijn, is Opdrachtgever automatisch en zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim.
 8. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is HorecaHero gerechtigd de toegang tot de online trainingen per direct en zonder notificatie op te schorten.
 9. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen en HorecaHero de vordering uit handen geeft, is Opdrachtgever naast wettelijk verschuldigde handelsrente over de vordering, verplicht de buitengerechtelijke incassokosten aan HorecaHero te vergoeden.
 10. HorecaHero is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen.

GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. HorecaHero streeft er naar haar online trainingen 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden), maar levert daartoe geen garantie.
 2. HorecaHero zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het optimaliseren van de online trainingen. Opdrachtgever accepteert dat de online trainingen van HorecaHero worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende diensten of services van HorecaHero. HorecaHero heeft op ieder moment het recht (delen van) het aanbod en de inhoud van haar online trainingen uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie op betaalde vergoedingen of kortingen op toekomstige verschuldigde vergoedingen aan HorecaHero.
 3. HorecaHero geeft geen garanties met betrekking tot de werking van de online trainingen op de computer(besturing)systemen van Opdrachtgever en Gebruikers.
 4. HorecaHero geeft geen garantie voor de geschiktheid van de online trainingen voor enig bepaald doel.
 5. HorecaHero is niet aansprakelijk voor de certificaten die worden uitgegeven. Hier kan ook geen waarde aan worden toegekend door gebruikers.
 6. De aansprakelijkheid van HorecaHero voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging van zaken die door Opdrachtgever worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten. Meer in het bijzonder is HorecaHero niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, dood, ziekte of lichamelijk letsel ontstaan uit hoofde van, door of in verband met de uitvoering van de online trainingen of daarmee verband houdende diensten, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van HorecaHero.
 7. HorecaHero is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HorecaHero bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever of Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. De totale aansprakelijkheid van HorecaHero is beperkt tot maximaal de factuurwaarde ex BTW van de afgenomen online trainingen in het voorafgaande jaar, dan wel het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van HorecaHero in het betreffende geval aan haar uitkeert.
 9. Aansprakelijkheid van HorecaHero ontstaat slechts indien Opdrachtgever HorecaHero binnen 14 dagen nadat zij op de hoogte van de vermeende schade is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en HorecaHero ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 10. Opdrachtgever vrijwaart HorecaHero en haar medewerkers van alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de diensten die HorecaHero verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van HorecaHero.

BEËINDIGING EN ONTBINDING

 1. De overeenkomst kan door Opdrachtgever aan het einde van de looptijd schriftelijk per e-mail aan HorecaHero of door wijziging van de abonnementsinstellingen in de beheeromgeving van de online trainingen worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden. bij gebreke waarvan de overeenkomst wordt verlengd voor eenzelfde periode.
 2. De overeenkomst kan door HorecaHero tegen het einde van de looptijd opgezegd worden met een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 4. HorecaHero kan de uitvoering van haar werkzaamheden zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en), al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd. HorecaHero zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 5. Bedragen die HorecaHero voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging en/of ontbinding direct opeisbaar.
 6. Het staat HorecaHero steeds vrij voor de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen of de rechten en plichten onder de overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever de mogelijkheid ontstaat de overeenkomst te ontbinden.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. HorecaHero houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en zal persoonsgegevens altijd in lijn met haar privacy policy op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.
 2. Persoonsgegevens van Opdrachtgever(s) en Gebruiker(s) zullen door HorecaHero niet aan derden worden verstrekt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. Opdrachtgever heeft op grond van de Wbp verplichtingen tegenover de Gebruikers, zoals ten aanzien van het verstrekken van informatie, alsmede het geven van inzage in, het wijzigen of anonimiseren van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op Opdrachtgever en Opdrachtgever garandeert dat hij zich te allen tijde aan de Wbp houdt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot online trainingen en bijbehorende documentatie berusten bij HorecaHero of diens licentiegevers c.q. toeleveranciers. De online trainingen blijven altijd eigendom van HorecaHero. Het is Gebruiker en Opdrachtgever niet toegestaan (gedeelten) van teksten, afbeeldingen of andere beschermde werken van HorecaHero of diens licentiegevers c.q. toeleveranciers te gebruiken of te verveelvoudigen, anders dan bepaald in de overeenkomst of deze Voorwaarden.